Васильківський Дмитро Миколайович - доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Наукова діяльність спрямована на дослідження сутності сучасної концепції маркетингу, сегментування ринку та позиціювання товару, визначення стратегії комунікаційної політики, розробка комплексу просування, планування реклами та стимулювання збуту. Пошук науково-практичних особливостей формування та підвищення економічного потенціалу підприємства, аналізу вартості підприємства, розробку основ моделювання процесу прийняття управлінських рішень, формування принципів побудови системи стратегічного планування, особливостей управління підприємствами.

Автор понад 70 наукових публікацій у фахових виданнях.

Скачати перелік публікацій в .doc

Скачати перелік публікацій в .pdf

 

 

№ з/п

 

Назва праці

 

Характер роботи

Вихідні дані

Кількість сторінок

Співавтори

 

1

2

 

3

4

5

 

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту докторської дисертації

1.                    

Стратегічне управління підприємством в умовах ринкових відносин

Стаття

Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №6. – С. 81-83.

Фахове видання

3

 

2.                    

Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми підприємства

Стаття

Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №5. - Ч.2, Т.1. – С. 57-60.

Фахове видання

4

 

3.                    

Перспективи розвитку ринку швейної промисловості  в Україні

Стаття

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, Вип.181. Том II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С.318-321.

Фахове видання

4

 

4.                    

Становлення і розвиток ринку продукції легкої промисловості в Україні

Тези

Економіка підприємства: проблеми теорії та практики: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Дніпропетровськ, 25 лютого 2003 р.). –Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 175–176

2

 

5.                    

Концепція тимчасової цінності грошей і її застосування до формування виробничої програми підприємства

Стаття

Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – №1. – Ч.2, Т. 1. - С. 209-212.

Фахове видання

4

 

6.                    

Застосування фінансового менеджменту при  формуванні оптимальної виробничої програми підприємства в сучасних умовах господарювання

Стаття

Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – №3. – Т. 1. - С. 219-223

Фахове видання

4

 

7.                    

Фінансовий підхід до формування виробничої програми підприємства

Стаття

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, Вип. 194. Том 4. -Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - С.1148-1152.

Фахове видання

5

 

8.                    

Особливості застосування міжнародного маркетингу в діяльності підприємств у контексті інтеграції України до ЄС

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №2. – Т.2. – С. 208-211.

Фахове видання

4

 

9.                    

Використання  маркетингових інновацій у побудові регіональних продажів

Стаття

Наука й економіка. -Вип.1. - 2006. – С.48-53.

Фахове видання

5

 

10.                

Конкурентний стан підприємства на ринку: необхідність і проблема аналізу

Стаття

Вісник Хмельницького національного университету. – 2006. - №1. – Т.2. – С.200-203.

Фахове видання

4

 

11.                

Маркетингові дослідження на підприємстві – критерій успіху фірми

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. - №2. – Т.1. – С.68-73.

Фахове видання

5

В.Й. Бакай

 

12.                

Євроінтеграційний розвиток України: оптимістичний та песимістичний підходи

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. -№3. – С.98-102.

Фахове видання

4

 

13.                

Стратегічні маркетингові орієнтири підприємств при виході на міжнародні ринки

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. - №5. – Т.2. – С.105-109.

Фахове видання

5

 

14.                

Проблеми підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. - №2. – С.10-13.

Фахове видання

4

Д.С. Терехов

 

15.                

Міжнародний досвід формування корпоративної культури, як елементу брендингу

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. - №5. – Т.2. – С.13-17.

Фахове видання

4

Г.О. Красовська

 

16.                

Міжнародний маркетинг в системі євроінтеграційних процесів

Монографія

Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору: Монографія (колективна). – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 307с. – С. 470–511.

Фахове видання

41

 

17.                

Інтернет в системі маркетингових комунікацій України

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. - №5. – Т.2. – С.141-144.

Фахове видання

4

Д.С. Терехов

 

18.                

Сучасний стан теорії формування виробничої програми підприємства

Стаття

Наука й економіка.-Вип.4 (12).- 2008. – С.253-257.

Фахове видання

5

 

19.                

Міжнародний маркетинг в системі євроінтеграційних процесів

Монографія

Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору: Монографія / за заг. ред. В.М. Нижника.– Хмельницький: ХНУ, 2008.– 307с. – С. 270–294.

24

 

20.                

Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасний стан, причини, наслідки

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2009.  №1. – С.97-101.

Фахове видання

4

О.А. Осійчук

 

21.                

Підвищення конкурентоспроможності  українських компаній на міжнародному ринку послуг в умовах глобалізації

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - №2. – Т.1. – С.157-159.

Фахове видання

3

О.Ю. Поліщук

 

22.                

Процес організації та  забезпечення економічної безпеки підприємств у період інтеграційних процесів

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - №5. – Т.1. – С.14-18.

Фахове видання

4

М.О. Стаднік

 

23.                

Корпоративна стратегія як основна субстанція стратегічного управління корпоративних утворень

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - №4. – Т.4. – С.167-169.

Фахове видання

3

 

24.                

Формування та зміцнення конкурентної позиції українських експортерів

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - №6. – Т.3. – С.58-60.

Фахове видання

3

 

25.                

Розвиток концептуальних засад міжнародного маркетингу

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - №2. – Т.2. – С.262-266.

Фахове видання

4

 

26.                

Фінансовий механізм управління ресурсами машинобудівних підприємств

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №5. – Т.2. – С.7-10.

Фахове видання

4

О.Б. Говорецький

 

27.                

Формування поняття економічного потенціалу як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 5. – Т. 1. – С. 80–83.

Фахове видання

4

 

28.                

Сучасні засади управління маркетинговим потенціалом

Стаття

Наука й економіка. – 2011. – Вип. 2 (22). – С. 60–64.

Фахове видання

4

 

29.                

Визначення складу базових елементів економічного потенціалу підприємства

Стаття

Наука й економіка. – 2011. – Вип. 3 (23). – С. 78–82.

Фахове видання

5

 

30.                

Вплив трансформації вітчизняної системи управління і планування на характер розвитку економічного потенціалу підприємства

Стаття

Наука й економіка. – 2011. – Вип. 4 (24). – С. 113–118.

Фахове видання

5

Н.І. Праворська

 

31.                

Формування концепції розвитку економічного потенціалу підприємства

Стаття

Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1 (27). – С. 179–183.

Фахове видання

4

 

32.                

Дослідження тенденцій підвищення економічного потенціалу промислових підприємств України

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 2. – Т. 2. – С. 77–81.

Фахове видання

4

 

33.                

Оцінка галузевих і регіональних перспектив для формування механізму підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Наука й економіка. – 2012. – Вип. 2 (26). – С. 174–180.

Фахове видання

4

 

34.                

Розвиток економічного потенціалу підприємства та його трансформація в сучасних умовах господарювання

Тези

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (Тернопіль, 23–24 лютого 2012 р.). – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 127–129

2

 

35.                

Комплекс організаційно-економічних інструментів формування механізму підвищення економічного потенціалу підприємства

Тези

Стратегія антикризового управління і економічного зростання національного виробництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Буковинського державного фінансово-економічного університету (Чернівці, 22–23 березня 2012 р.). – Тернопіль : Астон, 2012. – С. 63–65

2

 

36.                

Оцінка соціально-економічних тенденцій підвищення економічного потенціалу підприємств

Тези

Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доп. за матеріалами XII всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 квітня 2012 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 134–138

4

 

37.                

Наукові школи розвитку економічного потенціалу підприємства

Тези

Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль–Чортків, 26–27 квітня 2012 р.). – Чортків : ФОП Атаманчук В. В., 2012. – С. 14–17

3

 

38.                

Аналіз можливості реалізації механізму підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 3. – Т. 3. – С. 103–105.

Фахове видання

2

 

39.                

Основні напрями функціонального аналізу економічного потенціалу підприємства

Стаття

Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 4 (36). – С. 69–74.

Фахове видання

5

 

40.                

Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Актуальні проблеми економіки. – Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – № 4 (130). – С. 162–167.

Фахове видання

5

 

41.                

Формування механізму зростання економічного потенціалу підприємства і його основних елементів

Стаття

Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – № 10/1. – Т. 20. – С. 208–213.

Фахове видання

5

 

42.                

Трансформація періодів планування підвищення економічного потенціалу в системі стратегічного управління підприємством

Стаття

Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 216–220.

Фахове видання

4

 

43.                

Механізм системного планування як фактор підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Наука й економіка. – 2013. – Вип. 2 (30). – С. 85–88.

Фахове видання

4

 

44.                

The evaluation methods of an enterprise economic potential

Стаття

Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Kosice : Academic Society of Michal Baludansky, 2013. – Iss. 3. – P. 106–108.

Фахове видання

3

 

45.                

Значение и теоретическая сущность экономического потенциала предприятия

Тези

Современное государство: проблемы социально-экономического развития : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 28 января 2013 г.) : в 2 ч. – Саратов : ЦПМ «Академия Бизнеса», 2013. – Ч. 1. – С. 75–78

4

 

46.                

Міжнародний досвід впровадження інноваційних процесів в управлінні фінансовим потенціалом підприємств

Тези

Міжнародні відносини в умовах XXI ст.: сучасна теорія і практика : зб. матеріалів II міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 12 лютого 2013 р.). – Л. : DPI, 2013. – С. 197–199

2

 

47.                

Необхідність використання системного підходу у плануванні розвитку економічного потенціалу підприємства

Тези

Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15–16 лютого 2013 р.). – О. : Гельветика, 2013. – С. 78–79

2

 

48.                

Формування системи стратегічного планування підвищення економічного потенціалу

Тези

Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 1–2 березня 2013 р.). – Херсон : Гельветика, 2013. – С. 58–59

2

 

49.                

Особливості аналізу економічного потенціалу підприємства

Тези

Бізнес та інновації у сучасному світі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 1–2 квітня 2013 р.). – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 104–107

3

 

50.                

Методи стратегічного розвитку економічного потенціалу підприємства

Тези

Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти. У 3 ч. Ч. 1 : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26–27 квітня 2013 р.) – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – С. 138–140

2

 

51.                

Формування оптимальної структури управління реалізацією механізму підвищення економічного потенціалу підприємства

Тези

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (Умань, 16–17 травня 2013 р.). – Умань : Візаві, 2013. – Ч. 1. – С. 38–40

2

 

52.                

Особенности проектирования организационного механизма повышения экономического потенциала предприятия

Тези

Стратегия качества в промышленности и образовании : сб. материалов IX междунар. науч. конф. (Варна (Болгария), 31 мая – 7 июня 2013 г.). – Днепропетровск–Варна, 2013. – С. 424–427

3

 

53.                

Ресурсно-цільова оцінка реалізації стратегії підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3 (20). – С. 81–84.

Фахове видання

4

 

54.                

Концептуальна модель організації процесу підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 3. – Т. 1. – С. 18–21.

Фахове видання

3

 

55.                

Особливості теоретико-методологічного підходу до оцінки економічного потенціалу підприємства

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 3. – Т. 3. – С. 85–88.

Фахове видання

4

 

56.                

Методологические основы управления экономическим потенциалом промышленного предприятия

Стаття

Экономика и предпринимательство. – Москва : изд. Горин С. В. – 2013. – № 4 (33). – С. 156–161.

Фахове видання

5

 

57.                

Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 4. – Т. 1. – С. 12–14.

Фахове видання

3

 

58.                

Багаторівнева система планування підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Інноваційна економіка. – 2013. – № 4 (42). – С. 58–60.

Фахове видання

3

 

59.                

Розробка принципових основ побудови системи критеріїв оцінки елементів економічного потенціалу

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 5. – Т. 1. – С. 207–210.

Фахове видання

4

 

60.                

Методологія моделювання процесу ухвалення управлінських рішень при розробці і реалізації стратегічних напрямів підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Економічний аналіз: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 12. – Ч. 3. – С. 71–75.

Фахове видання

4

 

61.                

Формування економічного потенціалу підприємства: теорія та методологія

Монографія

Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с. – С. 7–49.

42

 

62.                

Методологія визначення та підвищення економічного потенціалу підприємств

Монографія

Конкурентний потенціал у системі управління підприємством : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 367 с. – С. 253–314.

61

 

63.                

Структурні складові механізму підвищення економічного потенціалу підприємства

Монографія

Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 525 с. – С. 135–173.

38

 

64.                

Формування організаційної структури механізму підвищення економічного потенціалу підприємства

Монографія

Наукові засади формування та використання економічного потенціалу : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця, В. М. Соловйова. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – 360 с. – С. 54–62.

8

 

65.                

Формування ефективної структури механізму підвищення економічного потенціалу в системі інноваційного управління підприємством

Монографія

Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 578 с. – С. 480–523.

43

 

66.                

Підвищення економічного потенціалу підприємства: теорія, методи, практика

Монографія

Хмельницький : ХНУ, 2014. – 226 с.

226

 

67.                

Особливості системного планування у підвищенні економічного потенціалу підприємства

Тези

Проблеми сучасної економіки. У 2 ч. Ч. 2 : зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 11–12 квітня 2014 р.)  / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2014. – С. 83–85

2

 

68.                

Структуризація процесу підвищення економічного потенціалу підприємства

Тези

Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 18 квітня 2014 р.). – Миколаїв : Гельветика, 2014. – С. 137–139

2

 

69.                

Підвищення економічного потенціалу підприємства за умов глобалізації світового господарства

Тези

Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22–23 травня 2014 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 73–75

2

 

70.                

Методичні основи діагностики етапів життєвого циклу при формуванні економічного потенціалу підприємства

Тези

Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 2–4 жовтня 2014 р.). – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – С. 154–155

2

 

71.                

Методичні основи обґрунтування стратегічних напрямів розвитку економічного потенціалу відповідно до рівня зовнішньої дії

Стаття

Наука й економіка. – 2014. – Вип. 1 (33). – С. 225–229.

Фахове видання

4

 

72.                

Систематизація складових елементів економічного потенціалу підприємства у рамках концепції механізму підвищення

Стаття

Наука й економіка. – 2014. – Вип. 2 (34). – С. 115–120.

Фахове видання

5

 

73.                

Визначення стратегічного напряму підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2014. – № 2. – Т. 15. – С. 240–246.

Фахове видання

0,56

 

74.                

Планування підвищення економічного потенціалу підприємства на основі інтегрованої системи ухвалення рішень

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3. – Т. 2. – С. 20–22.

Фахове видання

3

 

75.                

Визначення елементів діагностики етапів життєвого циклу підприємства як факторів підвищення економічного потенціалу

Стаття

Наука й економіка. – 2014. – Вип. 4 (36). – С. 118–122.

Фахове видання

4

 

76.                

Діагностика етапів життєвого циклу підприємства як основа формування стратегії підвищення економічного потенціалу підприємства

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4. – Т. 2. – С. 97–100.

Фахове видання

4

 

77.                

The enterprise economic potential enhancement planning system

Стаття

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. – Bydgoszcz : Polish Association for Knowledge Management, 2014. – Vol. 72. – P. 79–88.

Фахове видання

9

 

78.                

Методика измерения экономического потенциала промышленного предприятия

Стаття

Уральский научный вестник (Оралдың Ғылым Жаршысы). – Уральск : ТОО «Уралнаучкнига», 2014. – № 36 (115). – С. 72–76.

Фахове видання

5

 

79.                

Optimizing the calculation of the production program for an enterprise with a growing economic potential

Стаття

International Journal of Economics and Society. – Memphis : ICES, 2015. – Vol. 1. – Iss. 1. – P. 114–116.

Фахове видання

3

 

80.                

Управление эффективностью использования экономического потенциала предприятия

Стаття

Современный научный вестник. – Белгород : ООО «Руснаучкнига», 2015. – № 1 (248). – С. 36–43.

Фахове видання

8

 

81.                

Розробка стратегії розвитку економічного потенціалу підприємства на основі методу нечіткого моделювання

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4. – Т. 2. – С. 36–42.

Фахове видання

6

М.О. Левченко

 

82.                

Реалізація стратегії розвитку економічного потенціалу в рамках єдиної інформаційної системи підприємства

Стаття

Наука й економіка. – 2015. – Вип. 4 (40). – С. 71–76.

Фахове видання

5

 

 

83.                

Globalization as a factor of eurointegration development in the context of economical processes

Тези

Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький – Львів, 25–27 вересня 2015 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 27–29

2

М.О. Левченко

 

84.                

Розвиток економічного потенціалу підприємства на основі методу нечіткого моделювання

Тези

Сучасні наукові дослідження : матеріали XXXI міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 30–31 грудня 2015 р.). – Т. 1. – К. : Лабораторія думки, 2015. – С. 18–20

2

 

II. Наукові праці опубліковані після захисту докторської дисертації

85.                

Багатокритеріальні принципи побудови системи стратегічного планування та оцінки ефективності управлінських рішень на промисловому підприємстві

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 4. – Т. 1. – С. 34–39.

Фахове видання

5

 

 

86.                

Organizational and economic problems of functioning of the fixed assets of the industrial enterprise

Стаття

International Journal of Economics and Society. – 2016. – Vol. 2. – Iss. 7. – P. 95-98.

Фахове видання

4

 

87.                

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень з використанням сукупності критеріїв

Тези

Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали Х міжнар. науково-практ. конф. (Хмельницький, 2–4 червня 2016 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 58–59

2

 

88.                

Лібералізація зовнішньої торгівлі в контексті експортної орієнтованості підприємств

Тези

Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефектів євроінтеграції України: матеріали XIII міжнар. науково-практ. конф. (30 листопада 2016 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 35–39.

4

Т.В. Яремчук

 

89.                

Формування базової системи цілей на етапах життєвого циклу економічного потенціалу підприємства

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 6. – С. 33–36.

Фахове видання

4

Н.В. Грипинська

 

90.                

Information support of foreign economic activity of enterprise

Стаття

International Journal of Economics and Society. – 2016. – Vol. 2. – Iss. 8. – P. 123–126.

4

 

91.                

Теоретична і практична оцінка взаємодії чинників виробництва в економіці підприємства соціальної орієнтації

Стаття

Наука й економіка. – 2016. – Вип. 3 (43). – С. 110–114.

Фахове видання

5

В.В. Міракін

 

92.                

Формування системи стратегічних заходів на запропонованих управлінських проекціях розвитку підприємств

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 31–34.

Фахове видання

4

О.Ф. Яременко

 

93.                

Інноваційні схеми у формуванні логістичних збутових мереж

Тези

"Українсько-Польські наукові діалоги" матеріали міжнар. науково-практ. конф. (Хмельницький – Меджибіж, 18-21 жовтня 2017р.). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 41–46.

5

С. Матюх

 

94.                

Кластерна політика як чинник підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем

Стаття

Вісник економічної науки України. – 2017. – № 1 (32). – С. 25–30.

Фахове видання

5

М.П. Войнаренко,

В.М. Нижник

 

95.                

Use of marketing innovations in building logistic supervisors network

Монографія

Actual problems of modern science: Monograph / edited by Musial J., Polishchuk O., Sorokatji R. – Bydgoszcz: UTP, 2017. - 921 p. – P. 193-199.

7

S.A. Matiukh

 

96.                

Формування корпоративної культури, як елементу брендингу

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 201–204.

Фахове видання

4

Т.В. Яремчук

 

97.                

Modern approaches to the formation of the organizational and economic corporate agroholdings management mechanism

Стаття

International Journal of Economics and Society. – 2017. – Vol. 2. – Iss. 9. – P. 79–83.

Фахове видання

4

 

98.                

Суть і принципи кооперативних форм підприємницької діяльності

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 6. – Т. 2. – С. 7–10.

Фахове видання

4

В.В. Міракін

 

99.                

Формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю фермерських господарств

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 3. – Т. 1. – С. 11–14.

Фахове видання

4

 

100.             

Аналіз ефективності використання основних засобів промислових підприємств

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 3. – Т. 2. – С. 61-64.

 

Фахове видання

4

С.А. Матюх

 

101.             

Міжнародний досвід розвитку промислових підприємств в системі інформаційної економіки

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 3, т. 3. – С. 193-197.

Фахове видання

4

 

102.             

Напрямки розвитку міжнародної інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 6, т. 2. – С. 58-61.

DOI: 10.31891/2307-5740-2018-264-6(2)-58-61

Фахове видання

4

 

103.             

Методи управління ризиками господарської діяльності підприємств АПК

Стаття

Збірник наукових праць ТДАТУ. – 2018. – №1(36). – С. 237–244.

Фахове видання

7

 

104.             

Корпоративне управління промисловими холдингами

Тези

Актуальні проблеми та перспективи трансформації міжнародних економічних відносин і світового господарства: матеріали XIV міжнар. науково-практ. конф. (20-21 квітня 2018 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – С. 65–69.

5

 

105.             

Процес аналізу та оцінки ризиків підприємств зернопродуктового підкомплексу

Стаття

Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету / Вісник ХНАУ: Серія «Економічні науки». – 2018. – №2. – С. 37 – 47.

Фахове видання

10

 

106.             

Система корпоративного управління промисловими холдингами

Стаття

Економіка та суспільство. – 2018. – № 14. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

 

Фахове видання

5

 

107.             

Аналіз ризиків підприємств міжнародної логістичної діяльності

Тези

Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства: матеріали XV міжнар. науково-практ. конф. (19-20 квітня 2019 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 3–5.

3

Т.В. Яремчук

 

108.             

International logistics development in the globalization of the world economy

Монографія

Actual problems of modern science: Monograph / edited by Skyba M., Topoliński T., Musial J., Polishchuk O. – Bydgoszcz: UTP,  2019. – 342 р. – P. 35–43.

8

S. Matiukh,

M. Dziuba

 

109.             

Modeling of the processes of increasing foreign economic potential of the microeconomic system

Стаття

Periodicals of Engineering and Natural Sciences. – 2019. – Vol. 7. – № 2. – P. 466-477.

https://www.scopus.com/record/

display.uri?eid=

2-s2.0-85070411826&

origin=inward&txGid=

0c58aa591b3f280346

7754d127c96c4d

Фахове видання Scopus

11

O.Yaremenko, M. Levchenko

 

110.             

International Ranking and Clustering Systems in Complex Evaluation of Demographic and Migration Processes

Монографія

Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations. – Springer Nature Switzerland AG, 2019. – 814 p. – P. 493-506.

https://link.springer.com/chapter

/10.1007%2F978-3-030-14918-5_50

Scopus

13

S.Nesterenko, R. Kvasnytska, I. Lapshyn

 

111.             

Сучасні тенденції розвитку міжнародної логістичної системи

Тези

Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти: тези доп. VI міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 трав. 2020 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 79–80.

2

А.Л. Шевчук

 

112.             

The consequences of the military conflict in Eastern Ukraine, its impact on international investment attractiveness, economic and demographic development in Ukraine

Стаття

Research in World Economy. – 2020. – Vol. 11. – No 4. – P. 81-89.

http://www.sciedu.ca/journal/index.php/

rwe/article/view/18672

 

Фахове видання Scopus

8

S. Matiukh,

O. Matviiets,

I. Lapshyn,

V. Babenko

 

Ш. Основні навчально-методичні праці за профілем кафедри

113.             

Маркетингова цінова політика

Друк

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності  – „Маркетинг” (заочна форма навчання). – Хмельницький: ХДУ, 2004. – 42 с.

42/22

С.В. Ковальчук

 

114.             

Магістерська робота

 

Друк

Методичні вказівки з її підготовки для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». –Хмельницький: ХНУ, 2006. – 22 с.

22/11

В.М. Нижник

 

115.             

Конкуренція в міжнародному бізнесі

 

Друк

Конспект лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 85 с.

85/43

О.Ф. Яременко

 

116.             

Конкуренція в міжнародному бізнесі

Друк

Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2011. –142 с.

142/48

 

С.А. Матюх,

О.Ф. Яременко

 

117.             

Глобальний маркетинг і управління цільовими ринками

Друк

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу для студентів спеціальності "Міжнародний бізнес". –Хмельницький: ХНУ, 2015. – 58 с.

58

 

118.             

Інфраструктура товарного ринку, товарознавство

Електронне видання

Методичні вказівки для студентів спеціалізації – Міжнародна логістика та митна справа. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 38 с.

38

 

119.             

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів

Електронне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 57 с.

57/19

С.А. Матюх, Я.П. Пухальська

 

120.             

Міжнародна логістика

Друк

Методичні вказівки до вивчення курсу  для студентів спеціальності «Міжнародна логістика та митна справа». – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 37 с.

37

О.В. Матвієць

 

121.             

Конкуренція на світових ринках товарів та послуг

Друк

Навчальний посібник. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 162 с.

Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету як навчальний посібник для студентів ЗВО (лист041/1141 від 01.11.2018).

162/54

С.А. Матюх,

О.Ф. Яременко

 

122.             

Основи логістики

Друк

Методичні вказівки до вивчення дисципліни  для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». –Хмельницький : ХНУ, 2020. – 34 с.

34/17

О.Ф. Яременко

 

 

 

Васильківський Дмитро Миколайович - президент громадської організації «МОЛОДЬ ЗА ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОГРЕС».
Основною метою громадської організації «МОЛОДЬ ЗА ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОГРЕС» (ГО "МГП") є сприяння розвитку громадянського суспільства та його соціально-економічної модернізації в Україні, створення умов для розширення світогляду молоді, участі молодих людей у міжнародних процесах розвитку демократії, сприяння самореалізації наукового, творчого, політичного, організаційного потенціалу населення та розвиток освіти впродовж життя, захист прав та інтересів своїх членів.

Головними завданнями ГО "МГП" є:

Курси англійської мови для молоді та внутрішньо переміщених осіб.
Головна мета цього проекту – це вивчення розмовної англійської мови.
Головна проблема українців у тому, що вони надто бояться розмовляти на англійській мові та спілкуватись з іноземцями. Інколи причиною цього є недостатність знань, інколи втрата бажання вивчати мову. Це надзвичайно велика проблема для молоді, яка більш схильна до подорожей та пошуку роботи закордоном. Без знання мови, українці можуть претендувати лише на непрестижну та низькооплачувану роботу.
Ми хочемо змінити цю ситуацію. І для цього ми розробили інноваційну методику вивчення англійської мови. Ми хочемо, щоб наша молодь могла розмовляти англійською мовою і не боялась використовувати ці знання, навіть із помилками. Тільки так молоді люди зможуть навчитись та адаптуватись. І тільки так можна знищити мовний бар’єр.
Головне наше бажання – це навчити розмовної англійської мови і дати молоді можливості для ії використання у повсякденному житті.

Основні методи навчання:
- Інтенсивний курс із вивчення мови протягом літа;
- Онлайн вебінари з американськими волонтерами;
- Доступні та безкоштовні ресурси по вивченню мови;
- Розуміння та залучення до англомовних спільнот.

Наші курси безкоштовні.