Науково-дослідна робота кафедри

І. Основні напрямки наукових досліджень

Теоретичні та методичні засади професійної екологічної освіти.

Формування професійної компетентності студентів-екологів.

Підготовка спеціалістів екологів на основі ситуативних методів навчання.

Оцінка вразливості до змін клімату м. Хмельницького.

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Хмельницької області.

Біомоніторинг стану навколишнього середовища.

Еколого-економічний аудит територій. Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України.

Еколого-біологічні основи деструкції верхнього ярусу старовинних паркових насаджень.

Фітомеліорація природних та техногенних екосистем.

Екологічні функції лісових насаджень в умовах змін клімату.

 

ІІ. Публікації співробітників

Викладачі кафедри екології працюють над виданням навчальних підручників, посібників, наукових монографій.

 

За період після проходження останньої акредитації підготовлені до друку та видані 5 посібників з грифом МОН України:

Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. «Топографія з основами картографії», навчальний посібник з грифом МОН. − Львів: «Новий світ − 2000», 2006. − 248 с.

Міронова Н.Г., Білецька Г.А. «Екологічна стандартизація і сертифікація», навчальний посібник з грифом МОН. − Львів: «Новий світ − 2000», 2006. − 140 с.

Артамонов Б.Б., Міронова Н.Г. Навчальний посібник «Екологічна експертиза». Рекомендовано МОНмолодьспорт України, лист №1/11-5233 від 17.04.2012 р. Львів: «Науковий Світ-2000». – 148 с.

Білецька Г.А. Рекреаційне природокористування : навч. посіб. / Г. А. Білецька. − Львів : Новий Світ-2000, 2013. − 149 с.

Єфремова О.О. Основи гідрології та охорона поверхневих вод: підручник / О.О. Єфремова, О.М. Коржик, В.В. Рибак. — Львів: Новий Світ — 2000, 2014. — 139[1]с.

 

Монографії видані викладачами кафедри:

Ботанічний сад Хмельницького національного університету / За ред. Л.П. Казімірової. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С. − 2009. – 68 с. – (Серія «Terra in-cognita: Хмельниччина»).

Каталог рослин Ботанічного саду Хмельницького національного університету / За ред. Л.П. Казімірової. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С, 2009. – 124 с.

Казімірова Л.П. Червона книга України: рослини Хмельниччини. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С, 2010. – 50 с. − (Серія «Terra in-cognita: Хмельниччина»).

Казімірова Л.П. Верхнє Побожжя. – Хмельницький: Інтрада, 2012, – 288 с. − (Серія «Terra in-cognita: Хмельниччина»).

Юглічек Л.С. Екологічна мережа Хмельниччини / Л.С. Юглічек, Т.В. Виговська. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. − 96 с.

Білецька Г.А. Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : монографія / Г.А. Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 378 с.

Міронова Н.Г., Казімірова Л.П. Природа краю / Хмельниччина: науково-популярне видання // Упорядник Т.С. Колісніченко, Хмельницький : Поліграфіст. – 2016. – 176 с.

Міронова Н.Г. Техногенні озера Малого Полісся : монографія / Н.Г. Міронова. – Хмельницький : Вид-во ПП Мельник А.А., 2014. – 296 с.

 

      Викладачі кафедри брали активну участь при написанні монографій у співавторстві:

Рибак В.В. Науково-практичні основи екологічного менеджменту осушуваних земель Українського Полісся : [монографія] / За ред. Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. Рівне : Редакційно-видавничий відділ НУВГП, 2007. – 134 с.

Любінська Л.Г., Юглічек Л.С., Матвєєв М. Д., Казімірова Л.П., Білик Р.Г. Заповідні перлини Хмельниччини / За заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – вид. 2-е, вип. i доп. – Кам’янець-Подільський: Вид-о ПП Мошинський В.С., 2008. – 248 с.

Рибак В.В. Оцінка екологічної безпеки осушуваних сільськогосподарських земель : [монографія] / П.М. Скрипчук, О.І. Бондар, В.В. Рибак [та ін.] – Рівне : НУВГП, 2009. – 334 с.

Казімірова Л.П. Атлантида: казка у камені / Л.П. Казімірова, Р.Г. Білик. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2009. – 17 с. – (Серія «Terra in-cognita: Хмельниччина»).

Л. Андрієнко, О.І. Прядко, Л.С. Юглічек, Г. А. Сагайдак, Л.П. Казімірова, Р.Г. Білик, М.Д. Матвєєв / Природнозаповідний фонд регіону як основа побудови його екологічної мережі / Природа унікального краю − Малого Полісся / під ред. Т. Л. Андрієнко. – Кам.-Подільський: В-во ПП Мошинського В. С., 2010. − 183-245.

Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник / За ред. А.П. Лебеди; кол. авторів Казімірова Л.П. [та ін.]. – К.: Академперіодика, 2011. – 184 с.

Національний природний парк «Мале Полісся»: наукові нариси до створення / [Т.Л. Андрієнко, Р.Г. Білик, Л.П. Казімірова, М.Д. Матвєєв, Л.С.Юглічек]. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С, 2011. – 92 с.

Рибак В.В. Ризики, безпека кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень : [монографія] / Під заг. ред. проф. С.К. Рамазанова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 948 с.

Каталог декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідниковий  посібник  /  За ред.  С.П. Машковської;  кол.  авторів … Казімірова Л.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – 282 с. (електронне видання). ISBN 978-966-02-7608-6.

Рибак В.В. Наукові основи гармонізації законодавчо-нормативного забезпечення економіки в контексті Європа – 2020 : Монографія за редакцією Скрипчука П.М. – Рівне: НУВГП, 2015. – 292с. Рекомендовано вченою радою Національного університету  водного   господарства  та   природокористування.  (Протокол   №5   від  24 квітня 2015р.) ISBN 978-80-89608-23-2. Тираж 300 прим.

Rubak V. Scientific and methodological bases of regulatory support of economy’s ecologization. Monograph. Editor Skrypchuk Pеter. – Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., Eastern European Development Agency n.o. – Podhаjska, Slovak Republic – 2017. – 315 р. ISBN 978–80-89608–32–4. EAN: 9788089608324

Хмельниччина: науково-популярне видання / С. Єсюнін, Л. Марченко, Л. Казімірова, Н. Міронова, О. Тимощук, Т. Колесниченко. – Хмельницький: «Поліграфіст», 2016 – 176 с.

Рыбак В.В. Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 194.

Rybak V.V. Actual problems of modern science. Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan – 2017. – 921 p.

 

 

Доцент, д. с.-г. н. Міронова Н.Г. досліджує процеси фітомеліорації техногенних ландшафтів. Надає всебічну допомогу аспірантам та здобувачам у проведенні досліджень, активно залучає студентів до наукової роботи. Міронова Н.Г. є головою обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги.

Основні публікації:

 1. Nataliya Mironova. The Formation of Ecological Niches of Plants in Ecotone of Technogenic Lakes of Small Polissya (Ukraine) / Nataliya Mironova, Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Yulia Ovhinnikova // Agronomy journal. – Issue 6 (2). – P. 1693 – 1700.
 2. Міронова Н.Г. Напрямки оптимізації екологічного стану техногенних водойм Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2012. – № 1. – С. 77–79.
 3. Міронова Н.Г. Формування запасів рослинної речовини та початкове ґрунтоутворення в екотонах техногенних озер Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. − Вип. 22.11. – С. 97–102.

 

Доцент, д. пед. н. Білецька Г.А. працює над докторською дисертацією на тему «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах».

Основні публікації:

 1. Білецька Г.А. Тенденції розвитку екологічної освіти у постіндустріальному суспільстві / Г.А. Білецька // Український антропоцентризм Георгія Філіпчука : зб. наук. пр. – 2016. – С. 244-249.
 2. Міронова Н.Г. Деякі аспекти екологізації вищої освіти України / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька // зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнського форуму “Освіта для збалансованого розвитку”. – Київ, 2017.
 3. Білецька Г.А. Програмні компетентності і результати навчання вчителів біології / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова // зб. наук. пр. Міжнародної науково-практична конференція “Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі” (XXІV Каришинські читання). – Полтава, 2017.
 4. Білецька Г.А. Проектування результатів підготовки майбутніх вчителів біології та здоров’я людини з урахуванням компетентнісного підходу в освіті / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук пр. – 2018. – Вип. 50. – С. 220-225.
 5. Biletska H. Formation of natural scientific competence in future teachers of physical education / Н. Biletska, H. Krasylnykova, N. Mironova, I. Nazarko // Journal of Physical Education and Sport. 18 Supplement issue 2, Art. 170, pp. 1143 – 1149, 2018 (індексується Scopus).

 

 

Доцент, к. військ. н. Артамонов Б.Б. працює над розробкою тематики «Визначення шляхів зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище».

Основні публікації:

 1. Артамонов Б., Міронова Н. Аналіз впливу мікрокліматичних зон на процеси кліматоутворення у містах в умовах глобального потепління. Актуальні проблеми гуманітарних і природничих наук. – ХНУ, 2009, 4 c.
 2. Міронова Н., Артамонов Б. Розробка структури бази даних екологічної інформації стану відкритих кар’єрних розробок Хмельницької області. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – Хмельницький: ХНУ, 2009, 4 c.
 3. Артамонов Б. Прогноз впливу глобального потепління на екосистему України. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць студентів. – Випуск 6. – Том 2. – С. 98-100.

 

Доцент, к. б. н. Казімірова Л.П. працює над докторською дисертацією на тему «Еколого-фітоценотичні засади реінтродукції трав’янистих рослин лісів Поділля в паркові фітоценози». Казімірова Л.П. є одним із засновників Ботанічного саду Хмельницького національного університету. Вона всебічно залучає студентів для розвитку та становлення його на теренах університету, є постійним учасником громадських слухань по збереженню біологічного різноманіття та ландшафтів.

Основні публікації:

 1. Казімірова Л.П. Верхнє Побожжя / Л.П. Казімірова. – Хмельницький: Інтрада, 2012, – 288 с. – (Серія «Terraincognita: Хмельниччина»).
 2. Андрієнко Т.Л. Національний природний парк «Мале Полісся»: наукові нариси до створення / [Т.Л. Андрієнко, Р.Г. Білик, Л.П. Казімірова, М.Д. Матвєєв, Л.С.Юглічек]. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. – 92 с.
 3. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник / За ред. А.П. Лебеди; кол. авторів Казімірова Л.П. [та ін.]. – К.: Академперіодика, 2011. – 184 с.

 

Доцент, к. т. н. Єфремова О.О. займається дослідженням на тему «Біомоніторинг стану навколишнього середовища». Єфремова О.О. значну увагу приділяє біотестуванню якості водних об’єктів Хмельницької області, питної води та покращенню її якості. Єфремова О.О. є головою наукової ради обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги.

Основні публікації:

 1. Єфремова О.О. Розробка комп’ютерної програми обробки результатів біотестування / О.О. Єфремова, В.М. Джулій, Л.Л. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Випуск № 5. 2010. С. 205-212.
 2. Єфремова О.О. Оцінка екологічного ризику в сфері питного водопостачання України / О.О. Єфремова, Л.Л.Грабовська // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України, Технічні науки, Випуск № 54, 2010, С. 58 – 62.
 3. Єфремова О.О. Створення бази даних екологічного стану поверхневих джерел водопостачання / О. О.Єфремова, Л.Л. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Випуск № 3. 2011. С. 259-265.

 

Доцент, к. пед. н. Матеюк О.П. досліджує питання формування екологічної культури студентів та вивчає проблеми формування професійної компетентності фахівців-екологів.

Основні публікації:

 1. Матеюк О. П. Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці студентів-екологів / О. П. Матеюк. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України . – – Вип. 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_3_11.pdf
 2. Матеюк О. П. Еколого-педагогічний тренінг як засіб формування екологічної культури студентів-екологів / Олеся Петрівна Матеюк // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Райко В. В. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2014. – №3(72). – С. 153–165
 3. Матеюк О.П., Матеюк Ю.О., Матеюк О.А. Інноваційна освіта як соціально-культурний феномен, ціннісне надбання особистості та основа розвитку соціально-професійної компетентності майбутнього фахівця . Вісник Національної академії Державної прикордонної служби, 2016. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_5, 20165 знаків
 4. Матеюк О.П., Суходоля Ю.О., Прохоров О.А. Валеологічна культура студентів як пріоритет та результат навчання у вищій школі. – Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2017. – Вип. № 56. – С. 219-226.
 5. Матеюк О.П., Дячук А.О. Практика використання інформаційних технологій у фаховій підготовці екологів. – Вісник Національної академії Державної прикордонної служби, 2017. – Вип. 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped

 

Доцент, к. с.-г. н. Шевченко С.М. «Біоекологічні та фітомеліоративні властивості карагани деревовидної. Перспективи її використання в умовах центрального Поділля.

Основні публікації:

 1. Шевченко С.М. Інтенсивність транспірації листям карагани деревовидної у придорожніх захисних лісових насадженнях Центрального Поділля. // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.7. – С. 40–44.
 2. Шевченко С.М. Інтродукція і поширення представників роду СaraganaLam. на Центральному Поділлі // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. пр. – Львів : НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.10. – С. 17–21.
 3. Шевченко С.М., Кратюк О.Л. Вплив природнього освітлення на плодоношення карагани деревоподібної (CaraganaarborescensLam.) у Центральному Поділлі. // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. пр. – Львів : НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.2, С. 46–50.

 

Доцент, к. пед. н. Дячук А.О. працює над дослідженням використання інноваційних методів навчання при підготовці фахівців управління екологічною безпекою. Проводить аналіз стану екологічної безпеки території Хмельницької області, основних екологічно небезпечних об’єктів та виробництв.

Основні публікації:

 1. Дячук А. Формування дослідницьких умінь майбутніх екологів під час практичної підготовки / О.Л. Тульська, А.О. Дячук  //  Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – 2014. – Вип. 2. − Фахове електронне видання. – Режим доступу: http://nbuv.ua/j-pdf/Vnadps_2014_2_11.pdf.
 2. Дячук А.О. Рекомендації по використанню та заходи для забезпечення безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (на прикладі Хмельницької області) / А.О. Дячук, І.В. Муляр // Зб. наук. пр. військового інституту Київського націо-нального університету імені Т. Шевченка. – 2015. − Вип. № 50. –.178-183.
 3. Дячук А.О. Підвищення ефективності навчання за допомогою автоматизованих інформаційних систем / Ю.В. Хмельницький, А.О. Дячук, Л.Е. Гвоздицький, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Шевченка. – 2015. − Вип. № 50. – С. 75-82.
 4. Дячук А.О. Види та характеристика пожеж в екосистемах і їх вплив на загальний стан екологічної безпеки Хмельницької області. / А.О. Дячук // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Шевченка. – 2016. − Вип. № 54. – С. 223-230.
 5. Дячук А.О., Матеюк О.П., Ряба Л.О. Вплив використання засобів інформаційних технологій   на    прийняття     управлінських   рішень    майбутніми    фахівцями-екологами   / А.О. Дячук, О.П. Матеюк, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2017. – Вип. № 57– С. 113-119.

 

Доцент, к. с.-г. н.  Рибак В.В. займається вивченням еколого-економічного аудиту територій.

Основні публікації:

 1. Рибак В.В. Аналіз рівнів ґрунтових вод Шацького національного природного парку як основний    індикатор   антропогенного    навантаження    [текст]    /   С.В.  Ковальчук,  М.А. Михальчук, В.В. Рибак // “Вода: проблеми та шляхи вирішення”. Збірник статей Науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Рівне, 5-8 липня 2017 року. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 161-165.
 2. Рибак В.В. Ризики, безпека кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень : [монографія] / Під заг. ред. проф. С.К. Рамазанова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 948 с.
 3. Рибак В.В. Управління екологічною безпекою у сфері природокористування / П.М. Скрипчук, В.В. Рибак // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: VІІ Міжнар. наук.-прак. конф. Київ – Харків – АР Крим, 1 – 5 вересня 2009 р. – Київ: «АДЕФ-Україна», 2009. – С. 189–196.

 

Доцент, к. б. н.  Виговська Т.В. займається вивченням ролі суспільства та громадськості у вирішенні питань дотримання екологічного законодавства.

Основні публікації:

 1. Виговська Т.В. До питання порушення екологічного законодавства Хмельницькою міською радою / В.Ф. Швець, Т.В. Виговська // Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» Ч.3, Хмельницький, ХУУП. – 2014. – С. 26-27.
 2. Виговська Т.В. До питання юридичної відповідальності за правопорушення проти довкілля у м. Хмельницькому / Т.В. Виговська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання, Ч.2, Хмельницький, ХУУП. – 2015. – С.67-69.
 3. Виговська Т.В. Світогляд як системоформуючий чинник у процесі формування екологічної свідомості особистості / Виговський Л.А. Виговська Т. В. // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. –№2.- 2016.-Хмельницький: ХУУП. – С. 333-341
 4. Виговська Т.В. Деякі аспекти правових механізмів захисту зелених насаджень / Т.В. Виговська // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016): [у 2-х частинах.]. – Частина друга. – Хмельницький : ХУУП, 2016. – С. 12-15
 5. Виговська Т.В. Роль громадянського суспільства у благоустрої міських територій / Виговська Т.В., Рябцева В.О., Андрієнкова І.Л. // Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Становлення та розвиток публічної політики в Україні» .-. Хмельницький, ХУУП, 2017.С.17-27

 

Доцент, к. с.-г. н. Шевчук Н І. займається вивченням питань екологічної функції лісових насаджень в умовах змін клімату.

Основні публікації:

 1. Шевчук Н.І. Екологічні функції лісових насаджень Хмельницької області / Н.І. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 252–256.

ІІІ. Співробітництво кафедри

Колектив кафедри налагоджує тісну співпрацю із організаціями та підприємствами, які виступають базами практик та є потенційними місцями для роботи випускників. Прикладом є Договір про співпрацю із ТОВ «ЕОЛ!», яке надає місця для практики та лабораторію, оснащену сучасними приладами.
З метою обміну досвідом та інформацією кафедра укладає договори про творче співробітництво із ВНЗ, школами, коледжами, організаціями та підприємствами.
Укладено договір про творче співробітництво з кафедрою ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбосоціології Національного лісотехнічного університету України (м. Львів). В рамках цього договору ХНУ надається допомога у науково-методичному супроводженні становлення ботанічного саду Хмельницького національного університету та підготовки науково-педагогічних кадрів кафедри екології.

Кафедрою підтримуються зв’язки, згідно укладених договорів про творче співробітництво, з:

 • Донецьким національним технічним університетом;
 • Хмельницьким обласним еколого-натуралістичним центром;
 • НВК №4 м. Хмельницького;
 • Центром прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Національного космічного агентства України (м. Дунаївці);
 • Національним лісотехнічним університетом України;
 • Полянською ЗОШ (Славутський р-н);
 • Інститутом ботаніки НАН України ім. М.Г. Холодного.