Історична довідка

Кафедра екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету є однією з перших кафедр екологічного профілю на теренах України.

Погіршення екологічної ситуації в країні, екстенсивний тип розвитку економіки та використання природних ресурсів обумовили на початку 1990-х років потребу у фахівцях, що здатні забезпечувати контроль та зменшення негативного впливу промислових підприємств на довкілля.

Дослідження з вивчення потреб у фахівцях-екологах, які проводились на початку 1990-х років у Хмельницькому технологічному університеті (тодішня назва Хмельницького національного університету) дали підставу вважати, що у Подільському регіоні був гострий дефіцит кадрів з екології та охорони навколишнього середовища. Це підтверджувалось численними обґрунтованими запитами установ, організацій та підприємств щодо підготовки таких фахівців. Враховуючи регіональне значення університету, його науково-педагогічний потенціал та напрямок наукових досліджень, на кафедрі хімічної технології технологічного факультету (завідувач – к. т. н. Тебляшкіна Л.І.) 1993 року розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю 7.09.16.11 «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища». Перший випуск студентів-екологів відбувся у 1998 році.

Розширення спеціальності та обсягів підготовки фахівців обумовили необхідність окремого підрозділу – кафедри екології, яку було створено наказом ректора №7 від 2 лютого 1996 року на підставі рішення Вченої Ради Технологічного університету Поділля від 24 січня 1996 року для забезпечення підготовки фахівців із спеціальності «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища». Новоутворена кафедра увійшла до складу створеного тоді ж гуманітарно-педагогічного факультету. Першим завідувачем кафедри був к. т. н. Камбург В. Г., з 1998 року – д. ф.-м. н. Петренко О. М.

Впродовж того часу підготовку студентів забезпечували професори і доценти – д. г.- м. н. Білявський Г. О., д. т. н. Крайнов. І. П., д. ф.-м. н. Петренко О. М., к. т. н. Гуменюк О. Б., к. х. н. Заверач М. М., к. т. н. Камбург В. Г., к. х. н. Нєздоровін В. П., к. с.-г. н.  Петренко Т. Ф., к. т. н. Семенюк В. І.; старші викладачі та асистенти: Горбатюк В. С., Панчук В. М.

З 1999 року кафедра здійснює підготовку фахівців-екологів за спеціальністю  «Екологія та охорона навколишнього середовища». Вектор розвитку цієї спеціальності з початку 2000-х років був спрямований у напрямку міжнародного та загальноукраїнського трендів і обумовив необхідність надання здобувачам освіти ґрунтовної природничої підготовки та здатності здійснювати екологічне управління, інспектування та збереження ландшафтного і біотичного різноманіття.


Над реалізацією цих завдань у ці роки на кафедрі працювали: д. т. н.  Крайнов І. П., д.с.-г. н. Кучерявий В. П., д. т. н. Ройзман В. П., к. військ. н. Артамонов Б. Б., Білецька Г. А. (з 2004 р. – к. пед. н.; з 2015 р. – д. пед. н.), к. б. н. Виговська Т. В., Грабовська Л. Л. (з 2009  р. – к. т. н.), к. т. н. Гуменюк О. Б., Єфремова О. О. (з 2009 р. – к. т. н.),  к. б. н. Казімірова Л. П., к. б. н. Ліпський П. Ю., к. т. н. Матіїшин М. В., к. т. н. Міронова Н. Г. (з 2015 р. – д. с.-г. н.), Семенюк Н. В.  (з 2009 р. – к.філос. н., з 2015 р. – д. філос. н.,), к. б. н. Троян Л. В., Тульська О. Л. (з 2010 р. – к. пед. н.), к. військ. н. Штангрет В. П., к. б. н. Юглічек Л. С., а також старші викладачі та асистенти кафедри – Гончар А. А., Грабовський В. М., Коржик О. М., Мединська О.М., Панчук В. М., Шмигований В. А.

Протягом 2001 – 2002 рр. обов’язки завідувача кафедри виконували к. т. н. Міронова Н.Г., к. військ. н. Штангрет В. П. У 2003 році кафедру очолила к. т. н. Міронова Н. Г.

Розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення навчального процесу відбувались за участі навчально-допоміжного складу кафедри під керівництвом завідувача лабораторіями Ящук В. І.


У 2003 році під керівництвом д.с.-г. н. Кучерявого В. П. закладено Ботанічний сад, який став окрасою університету та полігоном для навчальної і наукової роботи здобувачів освіти та викладачів.


Високий кваліфікаційний рівень професорсько-викладацького складу кафедри забезпечив відкриття у 2004 році магістратури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У середині 2000-х років колектив кафедри поповнили випускники кафедри: Дячук А. О. (з 2010 р к. пед. н.), Матеюк. О. П. (з 2008 р. – к. пед. н.,), Шевченко С. М. (з 2008 р. – к. с.-г. н.).


У 2007 році у програму підготовки бакалаврів-екологів було введено блок педагогічних дисциплін та практичну педагогічну підготовку, що надало можливість отримання здобувачами освіти додаткової кваліфікації – вчитель екології.

Протягом 2011-2014 рр. кафедру екології очолює д. т. н. професор  Крайнов І. П.


З 2015 року у зв’язку зі зміною в Україні переліку спеціальностей кафедра продовжила підготовку фахівців-екологів за спеціальністю  101 «Екологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти.
У цьому році кафедру очолила д. с.-г. н. Міронова Н.Г.


Новою сторінкою в історії кафедри стало започаткування у 2016 році в Хмельницькому національному університеті освітньої діяльності за спеціальністю Середня освіта (Біологія). Цьому передувала багаторічна активна робота викладачів кафедри з екологічної освіти, проведення еколого-просвітницьких заходів із широким залученням вчителів та школярів.


Наявність висококваліфікованих фахівців з базовою педагогічною освітою (вчитель біології, хімії), біологічною науковою спеціальністю, грунтовна матеріальна база кафедри, сучасні вимоги до екологізації природничої освіти учнів та стратегія розвитку суспільства стали підґрунтям для розробки освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія)», особливістю якої є інтеграція змісту біологічної та екологічної підготовки. У 2017 році було здійснено набір здобувачів освіти за цією програмою.


У 2018 році започаткована підготовка вчителів біології за новою освітньою програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», яка за рахунок додаткових компетентностей розширює можливості подальшого працевлаштування випускників.
Для якісного забезпечення освітнього процесу за новими освітньо-професійними програмами колектив кафедри поповнили викладачі-біологи: к. пед. н. Скрипник С. В., к. б. н. Тарасенко М. О., ст. викладач Ільїнський С. В.


1 квітня 2020 р. кафедру екології перейменовано на кафедру екології та біологічної освіти (наказ № 47 від 13.03.2020 р.).

Сьогодні навчально-виховну, методичну та наукову роботу кафедри забезпечують
14 викладачів, серед яких:

 • доктори наук: д. пед. н. Білецька Г. А., д. с.-г. н. Міронова Н.Г.;
 • кандидати наук: к. військ. н. Артамонов Б. Б., к. пед. н. Дячук А. О., к. т. н. Єфремова О. О., к. б. н. Казімірова Л. П., к. пед. н. Матеюк О. П., к. с – г. н. Рибак В. В., к. пед. н. Скрипник С. В., к. б. н. Тарасенко М. О., к. т. н. Хижняк О. О., к. с – г. н. Шевченко С. М., к. с – г. н. Шевчук Н. І.;
 • старший викладач Ільїнський С. В.

Фаховий рівень професорсько-викладацького складу, який забезпечує обов’язкову та вибіркову компоненти освітніх програм, відповідає вимогам сьогодення.

У реалізації освітнього процесу також бере участь навчально-допоміжний персонал – інженер другої  категорії Бойко О.В., інженер Шагін В.Ю.,  старші лаборанти Саган Т.А. та Шепіло О.П.


Надбанням та гордістю кафедри є оновлений сучасний освітній простір, створений завдяки державній програмі Міністерства освіти і науки України, підтримці адміністрації Хмельницького національного університету та зусиллям і креативності колективу кафедри, що здійснив оформлення аудиторій, в яких комфортно і цікаво навчатись.За заслуги у підготовці фахівців, результати наукової роботи, громадську екологічну діяльність кафедра неодноразово нагороджувалася почесними грамотами та іншими відзнаками різних інституцій.

 


Освітня діяльність

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за такими освітньо-професійними програмами:

101  «Екологія» першого (бакалаврського) рівня освіти;

101  «Екологія» другого (магістерського) рівня освіти;

014.05 «Середня освіта (Біологія)» першого (бакалаврського) рівня освіти;

014.05 – «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня освіти.

У формуванні необхідних для здійснення професійної діяльності практичних навичок майбутніх екологів та вчителів біології значна увага приділяється практикам, які проводяться на базі загальноосвітніх закладів, природоохоронних територій, підприємств та установ – місцях майбутнього працевлаштування випускників, що дозволяє трансформувати екологічні, біологічні та психолого-педагогічні знання у переконання та забезпечує формування особистості фахівця із сучасним природничо-науковим світоглядом та soft skills.


Професорсько-викладацький колектив кафедри організовує та  забезпечує керівництво такими видами практик:

 • навчально-польова з ботаніки;
 • навчально-польова з зоології;
 • пропедевтична;
 • педагогічна;
 • загальноекологічна;
 • ландшафтно-екологічна;
 • виробнича;
 • організаційно-інспекційна;
 • переддипломна.

Кафедра організовує науково-дослідні та просвітницькі екскурсії на Хмельницьку атомну електростанцію (м. Нетішин), у Національний ботанічний сад ім. М. Гришка НАН України (м. Київ), Київський зоологічний парк, природний заповідник «Медобори», національні природні парки «Подільські Товтри» та «Мале Полісся», регіональний ландшафтний парк «Мальованка», інші природно-заповідні території та екологічні об’єкти краю.


Методична робота

Викладачами кафедри підготовлено і видано понад 100 навчально-методичних праць.

Дисципліни освітніх програм забезпечені навчально-методичними  матеріалами, цьому сприяє розвинута комп’ютерна мережа університету, а саме: модульне середовище для навчання (MOODLE), автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС).

Викладачі кафедри одними з перших в університеті взяли участь у релізації проєкту розвитку системи дистанційної освіти, напрацьовували досвід створення модулів для здобувачів вищої освіти дистанційної форми навчання, опановували методику постановки віртуальних лабораторних робіт.


Науково-дослідна робота

Наукові дослідження викладачів кафедри охоплюють широке коло педагогічних, біологічних та екологічних проблем.

Головні напрямки наукової роботи:

 • професійна підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я;
 • екологічна освіта та освіта для сталого розвитку;
 • біотестування і біоіндикація природних об’єктів і техносфери;
 • моніторинг стану ґрунтів, біологічного та ландшафтного різноманіття;
 • нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 • регіональні аспекти збереження біоландшафтного різноманіття;
 • екологічна безпека екосистем;
 • соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіону.

З 2016 року на кафедрі функціонує науково-навчальний центр «Довкілля», метою діяльності якого є запровадження новітніх досягнень у галузях екології, охорони навколишнього природного середовища, біологічної та екологічної освіти в наукову та навчальну діяльність, покращення методичного і матеріального забезпечення навчального процесу та надання кваліфікованої наукової та методичної підтримки здобувачам вищої освіти.


Наукова робота виконується за держбюджетною тематикою й на замовлення підприємств, організацій, установ. За останні п’ять років виконано 11 госпдоговірних наукових тем на замовлення державних органів та органів місцевого самоврядування. В роботі використовуються сучасні технології, досягнення науки і техніки, сучасне програмне забезпечення, комп’ютерна техніка.


Кафедра неодноразово виступала організатором та співорганізатором конференцій, семінарів і круглих столів різних рівнів.

У навчальній та науковій діяльності кафедра підтримує міжнародні зв’язки із закладами вищої освіти, що сприяє здійсненню обміну досвідом та участі в міжнародних наукових конференціях викладачів та здобувачів вищої освіти.


Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних грантових програмах. На сьогодні за їх участі реалізовано 14 грантових проєктів:

 • Проєкт «Прозора містобудівна документація міста Хмельницького» (за сприяння Посольства Франції в Україні, 2019-2020 рр., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П. ).
 • Проєкт «Внесок України у друге видання Європейського атласу гніздових птахів» (за сприяння Швейцарського орнітологічного Інституту, що діяв від імені Європейської ради обліків птахів (ЕВСС), 2017 р., за участі доцента кафедри Тарасенка М. О.  та старшого викладача кафедри Ільїнського С. В. ).
 • Проєкт «Моніторинг кажанів в Україні» (за сприяння Британського товариства захисту кажанів, фонду «Дарвінівська ініціатива» та фонду Фулбрайта, 2010-2015 рр., за участі доцента кафедри Тарасенка М. О.).
 • Проєкт «З Бугом у серці – охорона, збереження та раціональне використання біологічного та ландшафтного різноманіття басейну верхів’я річки Південний Буг шляхом проведення обласної суспільно-інформаційної кампанії та практичних ініціатив на місцевому рівні» (за сприяння Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, 2011-2012 рр., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П.).
 • Проєкт «Реформа міського теплозабезпечення», програма «Енергоефективні університетські містечка» (за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 2011-2012 рр., за участі доцента кафедри Л. П. Казімірової).
 • Проєкт «Мале Полісся» – охорона та збереження біорізноманіття унікального природного комплексу, розташованого у Хмельницькій області» (за сприяння Офісу радника з питань сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Посольства Королівства Нідерландів в Україні, 2010-2011 рр., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П.).
 • Проєкт «Нова Атлантида» – охорона та збереження біологічного та ландшафтного різноманіття» (за сприяння Офісу радника з питань сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Посольства Королівства Нідерландів в Україні, PIN-MATRA, MoU Україна – Нідерланди в галузі охорони природи, 2008-2009 рр., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П. ).
 • Проєкт «Рамсарська територія «Унгурь – Холошниця» (за підтримки Товариства дослідників вологих зон (Society of Wetland Scientists, USA), 2007 рік, за участі доцента кафедри Тарасенка М.О.).
 • Проєкт «Впровадження цілей охорони біорізноманіття національного природного парку «Подільські Товтри» (за сприяння Офісу радника з питань сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Посольства Королівства Нідерландів в Україні, PIN-MATRA, MoUУкраїна-Нідерланди в галузі охорони природи, 2007 рік, за участі доцента кафедри Тарасенка М. О.).
 • Проєкт «Ідентифікація та збереження ключових природних територій регіональної екомережі Хмельниччини» (за підтримки Британського Фонду «Довкілля для Європи» та сприяння Міністерства у справах охорони довкілля, харчових продуктів та сільського господарства Великобританії та Британської Ради, 2006-2007 рр., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П.).
 • Проєкт «Розробка регіональної програми формування екологічної мережі» (за підтримки Офісу радника з питань сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Посольства Королівства Нідерландів в Україні, 2004-2005 рр., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П.).
 • Проєкт «Інформаційно-публіцистичний навчальний буклет «Дерево Майбуття» (за підтримки Фонду Ч.С. Мотта в межах програми «Екологічний шлях у майбутнє» ІСАР «Єднання», 2002 р., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П.).
 • Проєкт «Озеро Святе» – національний природний парк» (за підтримки Фонду Ч.С. Мотта в рамках програми «Екологічний шлях у майбутнє» ІСАР «Єднання», 2001 р., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П.).
 • Проєкт «Екологічна освіта на базі громади» (Інститут Збалансованих Громад (ISC), США, 2001 р., за участі доцента кафедри Казімірової Л. П.).

При кафедрі діють два наукових гуртки: «Боривітер» (керівник – Ільїнський С.В.) та «Сучасні технології навчання біології» (керівник – доцент Скрипник С.В.).

Кафедрою постійно здійснюється підготовка молодих педагогічних кадрів, зокрема підготовлено 5 аспірантів і здобувачів, які успішно захистили кандидатські дисертації.


Викладачі кафедри успішно здійснюють керівництво науково-дослідницькою роботою учнів у рамках діяльності Малої академії наук та Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також щорічно входять до складу журі конкурсів Малої академії наук, олімпіад, турнірів міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.


Викладачі кафедри здійснюють наукове консультування та беруть активну участь у роботі дорадчих органів і робочих груп:

 • доцент, к. т. н. Єфремова О. О. – член секретаріату, заступник голови комісії з питань науки та освіти Басейнової ради Південного Бугу;
 • доцент к. б. н. Казімірова Л. П. – член науково-технічної ради Національного природного парку «Мале Полісся»;
 • доцент, д. с.-г. н. Міронова Н. Г. – член Басейнової ради Дністра, член Басейнової ради Прип’яті, член робочої групи зі сприяння розробленню проекту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області, член Координаційної ради зі сприяння формуванню регіональної екологічної мережі, розвитку заповідної справи та збереження біорізноманіття Хмельницької області;
 • к. б. н. Тарасенко М. О. – член науково-технічної ради Національного природного парку «Подільські Товтри».


Організаційно-виховна діяльність

Викладачі кафедри спільно із здобувачами вищої освіти здійснюють еколого-просвітницьку діяльність у школах та закладах вищої освіти області, беруть активну участь у громадській діяльності Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації, Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області, Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги.


Викладачі кафедри є частими гостями теле- та радіоетерів. Як провідні фахівці галузі екологічної безпеки коментують сучасні екологічні проблеми міста і області та окреслюють шляхи їх вирішення.


Щорічною традицією та візитівкою кафедри під час урочистостей до річниці створення університету є організація виставки фітокомпозицій «Щедра українська осінь». Із цікавістю та захопленням здобувачі вищої освіти долучаються до формування тематичних композицій, набувають навичок роботи в команді, розкривають власні творчі здібності та формують потенціал для майбутньої педагогічної та екологічної фахової діяльності.


Викладацький склад кафедри та студентство беруть активну і різнобічну участь у громадському житті міста та області, традиційними для якого є проведення природоохоронних та просвітницьких акцій, спрямованих на покращення довкілля Хмельниччини.


Ботанічний сад

Історія створення Ботанічного саду Хмельницького національного університету бере початок 2002 року, коли Комплексна програма розвитку закладу вищої освіти передбачила систему заходів з ландшафтного облаштування його території та створення ботанічного саду. На той час територія була не огороджена, мало місце самовільне захоплення землі університету для влаштування гаражів, городів, торговельних майданчиків і смітників.


У результаті консультацій ректорату (ректор ‒ д. т. н., проф. М. Є. Скиба) з професором Національного лісотехнічного університету України та за сумісництвом професором кафедри екології д. с.-г. н. В. П. Кучерявим було прийнято рішення про створення ботанічного саду як засобу ландшафтно-архітектурного облаштування території та розвитку навчально-наукової бази університету.

30 жовтня 2003 року, під час проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика», організатором якої виступила кафедра екології, було оголошено про закладку Ботанічного саду Технологічного університету Поділля. Тоді було висаджено перші колекційні рослини.

У ботанічному саду створено колекційно-експозиційні ділянки Голонасінних та Покритонасінних рослин, Японський сад (Символічний, Долина знань, Країна Японія, Плин часу), Долина квітів, Розарій, Кам’яниста гірка, Сад студентської дружби, Сад студентського дозвілля, Сад єдності, Сад слави, Сад кульок, Версальський візерунок, Деканатський березовий гай, Подільська діброва «Болонський модуль», ділянка Раритетної фітобіоти Хмельниччини, ділянка першоцвітів Поділля, Сад папоротей, алея магнолій, ділянка Малого Полісся, ділянки багатолітників, стінки в’юнких рослин тощо.

Колекційний фонд ботанічного саду нараховує близько 1500 таксонів відкритого ґрунту в кількості більше 31,5 тис. рослин.

Площа ботанічного саду складає 6,86 га.

Рішенням двадцять четвертої сесії Хмельницької обласної ради від 18.11.2009 р. № 20-24/2009 2,21 га території ботанічного саду включено до природно-заповідного фонду України як ботанічний сад місцевого значення.

Сьогодні роботи, що пов’язані з функціонуванням ботанічного саду,  виконують фахівці кафедри екології та біологічної освіти (керівник – к. б. н., доцент кафедри екології та біологічної освіти Л. П. Казімірова), відповідні структурні підрозділи адміністративно-господарської частини університету, служба охорони. Організована і дає вагомі позитивні результати співпраця з студентським самоврядуванням та студентським профкомом університету, студентами-волонтерами.

Ботанічний сад Хмельницького національного університету пройшов час свого становлення і сьогодні відіграє значну роль у навчально-виховному процесі нашого університету, його науковій, еколого-просвітницькій роботі, формуванні естетичного та іміджевого середовища.

Колекційно-експозиційні ділянки саду є місцем проведення навчальних занять та практик здобувачів вищої освіти університету спеціальностей «Екологія», «Середня освіта (Біологія)», «Середня освіта (Біологія та здоровʼя людини)», а також спеціальностей «Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Архітектура та містобудування», «Психологія», «Соціальна робота» (Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація).

Результати проведених наукових досліджень у Ботанічному саду Хмельницького національного університету використані при написанні 9 монографій, 19 статей, а також кількох дисертаційних досліджень, 21 дипломній роботі магістрів та спеціалістів, курсових роботах.

Ботанічний сад є важливою складовою навчально-виховного середовища університету, завдяки якому формується новий екологічний світогляд, розуміння прекрасного, естетичні та етичні цінності. Тут проходять численні ознайомчі та навчальні екскурсії для студентської і учнівської молоді міста та Хмельницької області, флешмоби, квести, зустрічі та акції.